การจัดการองค์ความรู้ (KM)

 
 
ปีการศึกษา 2559
  แผนการจัดการองค์ความรู้
 
 
แผนการจัดการองค์ความรู้  
  แนวทางการปฏิบัติที่ดี
   
   
การบูรณาการการเรียนการสอน
กับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
เทคนิคการเขียนบทความวิจัย
เพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติและระดับนานาชาติ
   
ปีการศึกษา 2558
  แผนการจัดการองค์ความรู้
 
 
แนวปฏิบัติที่ดีประกันคุณภาพ  
  แนวทางการปฏิบัติที่ดี
   
 
แนวปฏิบัติที่ดีประกันคุณภาพ แนวปฏิบัติที่ดีเทคนิคการเขียนข้อเสนอ
โครงการและการตีพิมพ์ผลงานวิจัย
แนวปฏิบัติที่ดีเทคนิคการสอน  
ปีการศึกษา 2557
  แผนการจัดการองค์ความรู้
   
 
  แนวทางการปฏิบัติที่ดี
       
   
การเสนอของบประมาณเพื่อการวิจัย การทวนสอบ การจัดทำผลงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น
     
ปีการศึกษา 2556
  แผนการจัดการองค์ความรู้
   
 
     
  แนวทางการปฏิบัติที่ดี
       
   
การใช้โปรแกรม
UBU TQF MAPPER
การเขียนผลงานทางวิชาการ
อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
การสร้างแบบสอบถามออนไลน์
ด้วยตนเองอย่างง่าย