การบริการวิชาการนำวัสดุเหลือใช้มาสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยนวัตกรรม

การบริการวิชาการนำวัสดุเหลือใช้มาสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยนวัตกรรมเพื่อลดปัญหาขยะสิ่งก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Academic Services Upcycling wasteful with innovation to reduce the problems of construction waste within Ubon Ratchathani University.

โดยนางสาววดียา เนตรพระ

https://online.flippingbook.com/view/554947513/