การศึกษาผ้าทอมือไท-ลาวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย เพื่อพัฒนารูปแบบผ้าทอร่วมสมัย

การศึกษาผ้าทอมือไท-ลาวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย เพื่อพัฒนารูปแบบผ้าทอร่วมสมัย โดย ผศ.ดร.กัญญา จึงวิมุติพันธ์

https://www.ap.ubu.ac.th/storage/2021/08/ผ้าไทลาว.pdf