การเพิ่มอัตราการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติในอาคารสนามกีฬาในร่ม

การเพิ่มอัตราการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติในอาคารสนามกีฬาในร่ม 

Optimization of Air Flow Rate by Natural Ventilation in Indoor Sports Building

วดียา เนตรพระ

https://online.flippingbook.com/view/555668728/