ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัลจากการประกวดคลิปวิดีโอเผยแพร่มรดกทางสถาปัตยกรรม

🎉🎉🎉 ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรสถาปัตยกรรม ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดคลิปวิดีโอเผยแพร่มรดกทางสถาปัตยกรรม ในหัวข้อ เมือง ศิลป์ ท้องถิ่น อีสาน จากกรรมาธิการสถาปนิกอีสาน 2 รางวัลด้วยกัน 🎉🎉🎉 ได้แก่
🔶️🔸️ 1. รางวัลประเภทผลงานความคิดสร้างสรรค์ ลำดับที่ 2
🔶️🔸️ 2. ได้รับรางวัลอันดับที่ 1 ประเภทรางวัลมหาชน (Popular Vote)
โดยมีสมาชิกเข้าร่วมการประกวดทั้งหมด 5 คนด้วยกัน ได้แก่
1. นางสาวประภาภรณ์ สีระพล
2. นางสาวจินดาหรา ยางนอก
3. นางสาวจารุวรรณ คำนนท์
4. นางสาวสุนารี สีชมพู
5. นางสาววนิดา เนตรใย
May be an image of text that says "asa ปราศ หัวข้อ เมือง ศิลป์ ถิ่น อีสาน" รางวัล ประเภทผลงานความคิดสร้างสรรค์ 4 รางวัล ได้แก่ ลำดับที่ ชื่อผลงาน เมืองศิลป์ ถิ่นภูเขาไฟ จังหวัดบุรีรัมย์ จากมหาิวทยาสัยมาวิทาสัาภบูรัมย์ ผู้จัดทำ 1. นายชุติพงษ์ ตาชูชาติ 2. นายดนัย บุญเอี่ยม 3. นางสาวเสาวนีย์ ตรีเมฆ 4.นางสาวพัสวี หัดไทยทระ นางสาวชลธิชา วงเวียน ลำดับที่ ชื่อผลงาน เมือง ศิลป์ ถิ่น วิลล่าโรงสี ณ ริมมูล จังหวัดอุบลราชธานี จากมหาวิทยา ลัยอุบลราชธานี ผู้จัดทำ 1. นางสาวประภาภรณ์ สีระพล นางสาวจินดาหรา ยางนอก 3. นางสาวจารุวรร์ คำนนท์ 4.นางสาวสุนารี สีชมพู 5. นางสาววนิดา เนตรใย ลำดับที่ ชื่อผลงาน เมือง ศิลป์ ถิ่นวัดกลาง ย่านเมืองเก่าขอนแก่น จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้จัดทำ 1. นายธนดล โคตรสุวรรณ 2. นายสุทธิกานต์ ปัตตาลาโพธี 3.นายนัฐพงศ์ ศัระจิตร์ 4. นายอนุชา นนทภา 5. นางสาวอมรรัตน์ สุวรรณสนธิ์"May be an image of text that says "asa วายนักอิ่ก ป หัวข้อ เมือง ศิลป์ ถิ่น อีสาน" ลำดับที่ ชื่อผลงาน เมือง ศิลป์ ถิ่น คุรุสัมมนาคาร จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผู้จัดทำ 1.นายธนรัฐ โต้งกระโทก 2. นายเทวา ชุมพล 3. นางสาวศิริลักษณ์ แสนสด 4.นางสาวสุทธิดา โอบโคกสูง 5.นางสาววัชราภรณ์ วิเศษ รางวัล ประเภทรางวัลมหาชน (Popular Vote) 1 รางวัล ได้แก่ ชือผลงาน เมือง ศิลป์ ถิ่น วิลล่าโรงสี ริมมูล จังหวัดอุบลราชธานี จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผู้จัดทำ 1.นางสาวประภาภรณ์ สีระพล 2.นางสาวจินดาหรา ยางนอก 3.นางสาวจารุวรร์ คำนนท์ 4.นางสาวสุนารี สีชมพู นางสาววนิดา เนตรใย"