ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ติ๊ก แสนบุญ ได้รับรางวัลผลงานสร้างสรรค์ดีเด่น ด้านสถาปัตยกรรมและที่เกี่ยวข้อง

คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ติ๊ก แสนบุญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร๋ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ได้รับรางวัลผลงานสร้างสรรค์ดีเด่น ด้านสถาปัตยกรรมและที่เกี่ยวข้อง โดยสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย

โดยผลงาน อนุสรณ์สถานหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต 150 ปี ชาตกาล
สำหรับแบบอนุสรณ์สถานหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต 150 ปี ชาตกาล ของ อาจารย์ติ๊ก แสนบุญ เตรียมสร้างขึ้นที่ วัดศรีบุญเรือง บ้านคำบง ต.สงยาง อ.ศรีเมืองใหม่ ใช้ชื่อว่า เจดีย์วิมุตติยาภูริทัตนุสรณ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน การเผยแพร่พระพุทธศาสนา และหลักธรรมคำสอนของ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

แนวคิดในการออกแบบ อนุสรณ์สถานหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต 150 ปี ชาตกาล

เปลวรัศมี สัญลักษณ์แห่งการตรัสรู้ธรรม ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งมีรูปร่างคล้ายดอกบัว หมายถึงสัญลักษณ์ของจังหวัดอุบลราชธานี และเป็นดอกไม้แห่งพุทธศาสนา

cdast2021-สถาปัตย์นิทรรศน์-05.jpg