คณะฯ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ Creative Young Designer (Season 3)

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โดย คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยมี ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิภูริปรีชา อธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดร.ฐิติเดช ลือตระกูล รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร รักษาราชการแทนคณบดีคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ นางสาววดียา  เนตรพระ รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ Creative Young Designer (Season 3)

เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสินค้าจากผ้าขาวม้าชุมชน และสร้างโอกาสในการขยายตลาด โดยกำหนดจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ร่วมกับ ๑๓ สถาบันการศึกษาของเครือข่ายโครงการ EISA (Education Institute Support Activity) ได้แก่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยหอการค้า มหาวิทยาลัยศรีปทุม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือและ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในวันอังคารที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ ณ SX Grand Plenary Hall ชั้น G ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ทั้งนี้ การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ Creative Young Designer (Season 3) ยังจะส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในการเรียนรู้เกี่ยวกับผ้าขาวม้าทอมือและการบริหารจัดการช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้า ผ่านการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ระหว่างชุมชนผู้ผลิตที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนและได้มีโอกาสเรียนรู้เกี่ยวกับผ้าขาวม้าทอมือและการบริหารจัดการช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้า ผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันโดยตรงกับชุมชนผู้ผลิตต้นน้ำที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ รวมถึงวัฒนธรรมความเชื่อที่มาของลายผ้า ที่มีทั้งอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ และเป็นโอกาสที่ดีในการต่อยอดให้นักศึกษาและชุมชน ได้มีโอกาสเปิดมุมมอง เรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรมร่วมกัน และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบการแปรรูปและการบริหารจัดการช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าให้กับชุมชนผ้าขาวม้าทอมือให้รู้จักในสากลต่อไป และเพื่อร่วมในการออกแบบ พัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริหารจัดการช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าให้กับชุมชน