ครบรอบ 19 ปี วันสถาปนาคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

✒️วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ครบรอบ 19 ปี วันสถาปนาคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ✒️
กำเนิดคณะศิลปประยุกต์และและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
✒️ การจัดตั้งคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2545 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พุทธศักราช 2545 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสัมฤทธิผล ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 (แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พุทธศักราช 2533 และโดยมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในการประชุม ครั้งที่ 1/2546 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2546 จึงแต่งตั้งให้ รองศาสตราจารย์วิโรฒ ศรีสุโร เป็นคณบดีผู้ก่อตั้งคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ