คำสั่งแต่งตั้งรักษาราชการแทนคณบดีคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

ตามที่คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ใคร่ขอให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้พิจารณาผู้ที่มีความเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เพื่อให้ภารกิจของคณะเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย นั้น
                 กองการเจ้าหน้าที่ ได้เเจ้งเวียน นำส่งคำสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 1383/2564 เรื่องเเต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2564