ค่ายสถาปนิก-นักออกแบบรุ่นเล็ก (Young Arch-Young Design Camp) รับเข้านักศึกษา ปีการศึกษา 2565

โครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประจำปีการศึกษา 2565 ค่ายสถาปนิก-นักออกแบบรุ่นเล็ก (Young Arch-Young Design Camp) ในรูปแบบออนไลน์ พร้อมทั้งติวเส้นออกแบบ และสถาปัตยกรรมให้กับ น้องๆที่สนใจ ผ่านระบบ Zoom meeting