ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ธิติ เฮงรัศมี (ผู้เชี่ยวชาญประจำคณะฯ) ที่ได้รับรางวัล “พระธาตุพนมทองคำ พุทธศักราช ๒๕๖๔”

ทางคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ธิติ เฮงรัศมี (ผู้เชี่ยวชาญประจำคณะฯ) ที่ได้รับรางวัล “พระธาตุพนมทองคำ พุทธศักราช ๒๕๖๔”
ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้สำหรับบุคคลหรือองค์กร ผู้ประสบความสำเร็จอย่างยอดเยี่ยมในวิชาชีพ ผู้อุทิศตนเป็นประโยชน์ต่อสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือผู้ประสบความสำเร็จด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอีสาน
ขอแสดงยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะ