หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.) รับตรวจเยี่ยมเพื่อรับรองปริญญาบัตร โดย สภาสถาปนิก (Architect Council Of Thailand)

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.) คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับตรวจเยี่ยมเพื่อรับรองปริญญาบัตร โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จากสภาสถาปนิก (Architect Council of Thailand) ได้แก่ คุณชาติชาย อัศวสุขีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายทิวา รามสูต รองศาสตราจารย์ ดร.วาริชา วงศ์พยัต อ.ไมเคิลปริพล ตั้งตรงจิตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพรหม แม้นนนทรัตน์ คุณกัลยาณี แสวงศรี และ คุณจารุวรรณ สอนรมย์ ซึ่งเป็นการรับรองหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของสภาสถาปนิก และเมื่อศึกษาจบในหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์ สามารถสอบใบประกอบวิชาชีพทางสถาปัตยกรรม เป็นสถาปนิกได้อย่างเต็มตัว เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2565 ณ คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

          ทั้งนี้เป็นการสร้างความมั่นใจว่าหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.อุบลฯ เป็นหลักสูตรที่ได้รับมาตรฐาน ให้กับผู้ที่จะเข้ามาศึกษาต่อในหลักสูตรซึ่งการในตรวจเยี่ยมเพื่อรับรองปริญญาบัตรในครั้งนี้ ทางคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 5 ท่าน ได้ทำการตรวจประเมินหลักสูตรฯ ทั้งในด้านโครงสร้างหลักสูตร ด้านการเรียนการสอน การวางระบบผู้สอน ด้านผลงานนักศึกษา ด้านทักษะวิชาชีพทางสถาปัตยกรรมและการเรียนรู้ของนักศึกษา ด้านภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ประเมินผลงานวิทยานิพนธ์ของบัณฑิตด้วยการนำเสนอผลงาน รวมทั้งสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิตอีกด้วย