“ลดค่าเทอม 50%” โดยรัฐบาลสนับสนุน 30% และมหาวิทยาลัยสนับสนุน 20%

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อยู่เคียงข้างนักศึกษา เตรียมพร้อมมาตรการช่วยเหลือ
“ลดค่าเทอม 50%” โดยรัฐบาลสนับสนุน 30% และมหาวิทยาลัยสนับสนุน 20%
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 กรกฏาคม 2564 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์ COVID-19 ในภาคการศึกษา 1/2564
ซึ่งรูปแบบการคืนเงินค่าเล่าเรียนหรือการลดค่าเล่าเรียนนั้นให้เป็นไปตามกฏระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงินเยียวยาจากภาครัฐ
โปรดติดตามรายละเอียด หลักการ และขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบในลำดับถัดไป

ที่มา: มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย วาระพิเศษ เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564