โครงการบริการวิชาการจัดทำเตียงสนามกระดาษเพื่อชุมชน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์
จัดทำโครงการบริการวิชาการ จัดทำเตียงสนามกระดาษเพื่อชุมชน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย ดร.พัชริดา ปรีเปรม บูรณาการการเรียนการสอนในรายวิชา เศษวัสดุ