โครงการพระพุทธรูปพื้นถิ่นเมืองอุบลเพื่อเชื่อมโยงย่านเมืองเก่าอุบลฯ

โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม : พระพุทธรูปพื้นถิ่นเมืองอุบลเพื่อเชื่อมโยงย่านเมืองเก่าอุบลราชธานี

โดย ดร.ติ๊ก แสนบุญ

https://online.flippingbook.com/view/554846172/