วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ที่มีชื่อเสียงด้านการออกแบบและสถาปัตยกรรมที่บูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสานใต้ และอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

ปรัชญาการศึกษา

สร้างสรรค์ภูมิปัญญาด้วยจิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคม

วัฒนธรรมองค์กร

การออกแบบเพื่อมวลชน (Design for All)

สมรรถนะหลัก

การบูรณาการองค์ความรู้ทักษะด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสานใต้ และอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง เพื่อการจัดการเรียนการสอน สร้างงานวิจัย นวัตกรรม บริการวิชาการและผลงานสร้างสรรคฺ

พันธกิจ

 1. สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพ สามารถเป็นผู้ประกอบการ หรือประกอบอาชีพอิสระ
 2. วิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรม จากภูมิปัญญาท้องถิ่นลุ่มน้ำโขง เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่และผลงานสร้างสรรค์ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้
3.บริการวิชาการที่บูรณาการองค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นลุ่มน้ำโขงแก่ชุมชนในพื้นที่อีสานใต้ และเพิ่มรายได้เพื่อความยั่งยืนของคณะฯ
4.ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นลุ่มน้ำโขงเพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ในอีสานใต้

ค่านิยมองค์กร

IDEAs
I = Innovative (มีแนวคิดเชิงนวัตกรรม)
D = Design (ออกแบบอย่างสร้างสรรค์)
E = Educable (เรียนรู้ได้ตลอดเวลา)
A = Accountability (รับผิดชอบต่อการทำงานและสังคม)
S = Stakeholders Focus (มุ่งเน้นผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)

เจดีย์ทรงบัวเหลี่ยม

เป็นตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เชี่ยนหมาก

สัดส่วนแสดงถึงความมั่นคงและแข็งแรง (ฐาน)

ขันหมากเบ็ง

เป็นศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านที่ใช้ในการบูชาและถูกนำมาพัฒนาต่อเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ อีกมากมาย เปรียบเสมือนเป็นจุดเริ่มต้นของงานด้านการออกแบบ
u
ความมั่นคง แข็งแรง
pink
สีประจำคณะ