ผลงานวารสาร/บทความทางวิชาการ/บทความวิจัย

ผลงานบุคลากรสายวิชาการ

Untitled design (1)

ลวดลายแพรพรรณและลาวเทิง

การศึกษาลวดลายแพรพรรณและลาวเทิง โดย ผศ.ดร.กัญญา จึงวิมุติพันธ์ https://www.ap.ub...

บทความทางวิชาการ : ภูมิปัญญาการก่อหม้อนิลและย้อมผ้าด้วยคราม

บทความทางวิชาการ : ภูมิปัญญาการก่อหม้อนิลและย้อมผ้าด้วยคราม โดย ผศ.ดร.กัญญา จึงว...

บทความทางวิชาการ : ผ้าทอแบบเจ้านายเมืองอุบลราชธานี

ผลงานบทความทางวิชาการ : ผ้าทอแบบเจ้านายเมืองอุบลราชธานี โดย ผศ.ดร. สิทธิชัย สมาน...

การบริการวิชาการนำวัสดุเหลือใช้มาสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยนวัตกรรม

การบริการวิชาการนำวัสดุเหลือใช้มาสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยนวัตกรรมเพื่อลดปัญหาขยะสิ่ง...

Posted by apubu
28/08/2021

การเพิ่มอัตราการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติในอาคารสนามกีฬาในร่ม

การเพิ่มอัตราการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติในอาคารสนามกีฬาในร่ม  Optimization of A...