คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

งานประกันคุณภาพการศึกษา

Posted by apubu
30/09/2023

รายงานประจำปี 2565

เล่มรายงานประจำปี 2565 ณ 18 มี.ค.64 (PDF.)

Read More
Posted by apubu
04/09/2021

รายงานประจำปี 2563

เล่มรายงานประจำปี 2563 ณ 18 มี.ค.64 (PDF.)  

Read More
Posted by apubu
29/08/2021

คู่มือเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อดำเนินการที่เป็นเลิศ

– คู่มือประกันคุณภาพ ระดับคณะ – คู่มือประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร ...

Read More
Posted by apubu
29/08/2021

โครงสร้างงานประกันคุณภาพ

– โครงสร้างงานประกันคุณภาพ

Read More

งานรับประกันคุณภาพการศึกษา

การจัดการความรู้ (KM)

Posted by apubu
29/08/2021

แนวปฏิบัติที่ดี : ระบบงานธุรการเพื่อการบริหารงานภายในคณะศิลปประยุกต์ฯ

แนวปฏิบัติที่ดี : ระบบงานธุรการเพื่อการบริหารงานภายในคณะศิลปประยุกต์ฯ https://on...

Posted by apubu
29/08/2021

แนวปฏิบัติที่ดี : การจัดทำผลงานเพื่อการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

แนวปฏิบัติที่ดี : การจัดทำผลงานเพื่อการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ https://www.ap.u...

Posted by apubu
29/08/2021

แนวปฏิบัติที่ดี : การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา

แนวปฏิบัติที่ดี : การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา https://www.ap.ubu.a...

Posted by apubu
29/08/2021

แนวปฏิบัติที่ดี : การบูรณาการการเรียนการสอนกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

แนวปฏิบัติที่ดี : การบูรณาการการเรียนการสอนกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม https://w...

Posted by apubu
29/08/2021

แนวปฏิบัติที่ดี : เทคนิคการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21

แนวปฏิบัติที่ดี : เทคนิคการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 https://www.ap.ubu.ac...

Posted by apubu
29/08/2021

แนวปฏิบัติที่ดี : เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการและการตีพิมพ์ผลงานวิจัย 

แนวปฏิบัติที่ดี : เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการและการตีพิมพ์ผลงานวิจัย  (ปีงบประม...

Posted by apubu
29/08/2021

แผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2561

แผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2561 https://www.ap.ubu.ac.th/core/upl...