งานประกันคุณภาพ_2

รายงานประจำปี 2565

เล่มรายงานประจำปี 2565 ณ 18 มี.ค.64 (PDF.)

Read More

รายงานประจำปี 2563

เล่มรายงานประจำปี 2563 ณ 18 มี.ค.64 (PDF.)  

Read More

คู่มือเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อดำเนินการที่เป็นเลิศ

– คู่มือประกันคุณภาพ ระดับคณะ – คู่มือประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร ...

Read More

นโยบายรับประกันคุณภาพ

– นโยบายรับประกันคุณภาพ – การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องการการทุจร...

Read More