วารสาร/บทความ

ลวดลายแพรพรรณและลาวเทิง

การศึกษาลวดลายแพรพรรณและลาวเทิง โดย ผศ.ดร.กัญญา จึงวิมุติพันธ์ https://www.ap.ub...

Read More

บทความทางวิชาการ : ภูมิปัญญาการก่อหม้อนิลและย้อมผ้าด้วยคราม

บทความทางวิชาการ : ภูมิปัญญาการก่อหม้อนิลและย้อมผ้าด้วยคราม โดย ผศ.ดร.กัญญา จึงว...

Read More

บทความทางวิชาการ : ผ้าทอแบบเจ้านายเมืองอุบลราชธานี

ผลงานบทความทางวิชาการ : ผ้าทอแบบเจ้านายเมืองอุบลราชธานี โดย ผศ.ดร. สิทธิชัย สมาน...

Read More

การบริการวิชาการนำวัสดุเหลือใช้มาสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยนวัตกรรม

การบริการวิชาการนำวัสดุเหลือใช้มาสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยนวัตกรรมเพื่อลดปัญหาขยะสิ่ง...

Read More

การเพิ่มอัตราการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติในอาคารสนามกีฬาในร่ม

การเพิ่มอัตราการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติในอาคารสนามกีฬาในร่ม  Optimization of A...

Read More