หน่วยงานภายใน

ลวดลายแพรพรรณและลาวเทิง

การศึกษาลวดลายแพรพรรณและลาวเทิง โดย ผศ.ดร.กัญญา จึงวิมุติพันธ์ https://www.ap.ub...

Read More

การศึกษาผ้าทอมือไท-ลาวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย เพื่อพัฒนารูปแบบผ้าทอร่วมสมัย

การศึกษาผ้าทอมือไท-ลาวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย เพื่อพัฒนารูปแบบผ้าทอร่วมสมั...

Read More

บทความทางวิชาการ : ภูมิปัญญาการก่อหม้อนิลและย้อมผ้าด้วยคราม

บทความทางวิชาการ : ภูมิปัญญาการก่อหม้อนิลและย้อมผ้าด้วยคราม โดย ผศ.ดร.กัญญา จึงว...

Read More

บทความทางวิชาการ : ผ้าทอแบบเจ้านายเมืองอุบลราชธานี

ผลงานบทความทางวิชาการ : ผ้าทอแบบเจ้านายเมืองอุบลราชธานี โดย ผศ.ดร. สิทธิชัย สมาน...

Read More

แนวปฏิบัติที่ดี : ระบบงานธุรการเพื่อการบริหารงานภายในคณะศิลปประยุกต์ฯ

แนวปฏิบัติที่ดี : ระบบงานธุรการเพื่อการบริหารงานภายในคณะศิลปประยุกต์ฯ https://on...

Read More

แนวปฏิบัติที่ดี : การจัดทำผลงานเพื่อการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

แนวปฏิบัติที่ดี : การจัดทำผลงานเพื่อการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ https://www.ap.u...

Read More

แนวปฏิบัติที่ดี : การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา

แนวปฏิบัติที่ดี : การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา https://www.ap.ubu.a...

Read More

แนวปฏิบัติที่ดี : การบูรณาการการเรียนการสอนกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

แนวปฏิบัติที่ดี : การบูรณาการการเรียนการสอนกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม https://w...

Read More

แนวปฏิบัติที่ดี : เทคนิคการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21

แนวปฏิบัติที่ดี : เทคนิคการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 https://www.ap.ubu.ac...

Read More

แนวปฏิบัติที่ดี : เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการและการตีพิมพ์ผลงานวิจัย 

แนวปฏิบัติที่ดี : เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการและการตีพิมพ์ผลงานวิจัย  (ปีงบประม...

Read More

แผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2561

แผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2561 https://www.ap.ubu.ac.th/core/upl...

Read More

การบริการวิชาการนำวัสดุเหลือใช้มาสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยนวัตกรรม

การบริการวิชาการนำวัสดุเหลือใช้มาสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยนวัตกรรมเพื่อลดปัญหาขยะสิ่ง...

Read More

โครงการมหกรรมผ้าไหม ไหมไทยสู่เส้นทางโลก ปีที่ 10

โครงการมหกรรมผ้าไหม ไหมไทยสู่เส้นทางโลก ปีที่ 10 การจัดแสดงแฟชั่นโชว์ครั้งยิ่งให...

Read More