งานประกันคุณภาพ

แนวปฏิบัติที่ดี : ระบบงานธุรการเพื่อการบริหารงานภายในคณะศิลปประยุกต์ฯ

แนวปฏิบัติที่ดี : ระบบงานธุรการเพื่อการบริหารงานภายในคณะศิลปประยุกต์ฯ https://on...

Read More

แนวปฏิบัติที่ดี : การจัดทำผลงานเพื่อการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

แนวปฏิบัติที่ดี : การจัดทำผลงานเพื่อการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ https://www.ap.u...

Read More

แนวปฏิบัติที่ดี : การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา

แนวปฏิบัติที่ดี : การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา https://www.ap.ubu.a...

Read More

แนวปฏิบัติที่ดี : การบูรณาการการเรียนการสอนกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

แนวปฏิบัติที่ดี : การบูรณาการการเรียนการสอนกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม https://w...

Read More

แนวปฏิบัติที่ดี : เทคนิคการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21

แนวปฏิบัติที่ดี : เทคนิคการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 https://www.ap.ubu.ac...

Read More

แนวปฏิบัติที่ดี : เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการและการตีพิมพ์ผลงานวิจัย 

แนวปฏิบัติที่ดี : เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการและการตีพิมพ์ผลงานวิจัย  (ปีงบประม...

Read More

แผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2561

แผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2561 https://www.ap.ubu.ac.th/core/upl...

Read More