การจัดการความรู้ หัวข้อ : การใช้เทคโนโลยี VR และ AR ในการเรียนการสอน

ในวันที่ 19 สิงหาคม 2564 ทางคณะได้จัดกิจกรรม KM หัวข้อ : การใช้เทคโนโลยี VR และ AR ในการเรียนการสอน ให้กับบุคลากรสายวิชาการทุกท่าน เพื่อนำไปบูรณการในการเรียนการสอน ด้านการออกแบบ และด้านสถาปัตยกรรม ในปัจจุบันให้เท่าทันโลกยุคดิจิทัล โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรพิเศษ ดร.อนุสรณ์ บรรเทิง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มาให้การ KM เชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ขอขอบคุณค่ะ