คอร์สเรียนออนไลน์ (สำหรับบุคคลทั่วไป)

ทางคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เปิดหลักสูตรการสอนออนไลน์ให้กับบุคคลทั่วไป เริ่มต้นคอร์สละ 500 บาท

Open Project