Digital Art and Design (ดิจิทัลอาร์ตและการออกแบบ)

กลุ่มวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) ในสาขาออกแบบนวัตศิลป์ เรียนการออกแบบนิเทศศิลป์ งานกราฟิก สื่อโฆษณา การออกแบบสัญลักษณ์ การถ่ายภาพ การสร้างอนิเมชั่น ออกแบบตัวละคร การ์ตูน ภาพยนตร์ ผสมผสานความร่วมสมัยและความเป็นอีสานเข้าไว้ด้วยกัน สู่การเป็นนักออกแบบและการเป็นผู้ประกอบการอย่างสร้างสรรคฺ์

  • หลักสูตร

    ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

  • สาขา

    ดิจิทัลอาร์ตและการออกแบบ

  • เรียน

    4 ปี