Digital Art and Design (รายวิชา แพทเทิร์นสร้างสรรค์)

รายวิชาแพทเทิร์นสร้างสรรค์เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) เรียนการออกแบบเสื้อผ้า ออกแบบ Pattern ผสมผสานความร่วมสมัยและความเป็นอีสานเข้าไว้ด้วยกัน สู่การเป็นนักออกแบบและการเป็นผู้ประกอบการอย่างสร้างสรรคฺ์

  • หลักสูตร

    ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

  • สาขา

    ออกแบบนวัตศิลป์

  • เรียน

    4 ปี