Digital Art and Design (รายวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์)

กลุ่มวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) ในสาขาออกแบบนวัตศิลป์ เรียนการออกแบบผลิตภัณฑ์ เซรามิกส์พื้นฐาน ศิลปหัตถกรรม ผลิตภัณฑ์พื้นถิ่น ผสมผสานความร่วมสมัยและความเป็นอีสานเข้าไว้ด้วยกัน สู่การเป็นนักออกแบบและการเป็นผู้ประกอบการอย่างสร้างสรรคฺ์

  • หลักสูตร

    ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

  • สาขา

    ดิจิทัลอาร์ตและการออกแบบ

  • เรียน

    4 ปี