ผู้บริหาร

คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

ดร. ฐิติเดช ลือตระกูล
ดร. ฐิติเดช ลือตระกูล

รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร รักษาราชการแทนคณบดีคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

อาจารย์ วดียา เนตรพระ
อาจารย์ วดียา เนตรพระ

รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน

ดร. ติ๊ก แสนบุญ
ดร. ติ๊ก แสนบุญ

รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

คณะกรรมการประจำคณะ

คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

ดร. ฐิติเดช ลือตระกูล
ดร. ฐิติเดช ลือตระกูล

รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร รักษาราชการแทนคณบดีคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

ดร. ติ๊ก แสนบุญ
ดร. ติ๊ก แสนบุญ

รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

อาจารย์ วดียา เนตรพระ
อาจารย์ วดียา เนตรพระ

รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน

ดร. ชัยบพิธ พลศรี
ดร. ชัยบพิธ พลศรี

ประธานหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาการออกแบบนวัตศิลป์)

อาจารย์อิศราภรณ์ จิตศีล

E-mail : Itsaraporn.j@ubu.ac.th

อาจารย์อิศราภรณ์ จิตศีล

ประธานหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

อาจารย์ขนิษฐา ขันคำ

E-mail: khanitta.k@ubu.ac.th

อาจารย์ขนิษฐา ขันคำ

ผู้แทนอาจารย์

อาจารย์ภูดิศ หอมพิกุล
อาจารย์ภูดิศ หอมพิกุล

ผู้แทนอาจารย์

บุคลากรสายวิชาการ

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

ดร. ชัยบพิธ พลศรี
ดร. ชัยบพิธ พลศรี

ประธานหลักสูตร

อาจารย์ เทพิญ แก้ววรสูตร
อาจารย์ เทพิญ แก้ววรสูตร

อาจารย์ อนุธิดา กรองมาลัย
อาจารย์ อนุธิดา กรองมาลัย

ดร. พัชริดา ปรีเปรม
ดร. พัชริดา ปรีเปรม

อาจารย์ ศิริพร ฉัตร์สุวรรณ
อาจารย์ ศิริพร ฉัตร์สุวรรณ

อาจารย์ ขนิษฐา ขันคำ
อาจารย์ ขนิษฐา ขันคำ

รศ. ดร. สิทธิชัย สมานชาติ
รศ. ดร. สิทธิชัย สมานชาติ

ผศ. ดร. กัญญา จึงวิมุติพันธ์
ผศ. ดร. กัญญา จึงวิมุติพันธ์

อาจารย์ กฤษดา รัตนางกูร
อาจารย์ กฤษดา รัตนางกูร

บุคลากรสายวิชาการ

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์

อาจารย์ อิศราภรณ์ จิตศีล
อาจารย์ อิศราภรณ์ จิตศีล

ประธานหลักสูตร

อาจารย์ กรกิฏ เหล่าสกุล
อาจารย์ กรกิฏ เหล่าสกุล

อาจารย์ ยง บุญอารีย์
อาจารย์ ยง บุญอารีย์

ดร. ลลิดา บุญมี
ดร. ลลิดา บุญมี

ดร. ติ๊ก แสนบุญ
ดร. ติ๊ก แสนบุญ

อาจารย์ วดียา เนตรพระ
อาจารย์ วดียา เนตรพระ

ผู้ออกแบบเว็บไซต์

อาจารย์ ภูดิศ หอมพิกุล
อาจารย์ ภูดิศ หอมพิกุล

บุคลากรสายสนับสนุน

คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

นางสาว อรวรรณ ประยงค์หอม
นางสาว อรวรรณ ประยงค์หอม

งานวิชาการ

นาง ประนอม รอดโพธิ์ทอง
นาง ประนอม รอดโพธิ์ทอง

งานกิจการนักศึกษา

นาง อารีย์ จันทร์ทรง
นาง อารีย์ จันทร์ทรง

งานประกันคุณภาพนักศึกษา

นางสาว จุรีรัตน์ จารุเกษม
นางสาว จุรีรัตน์ จารุเกษม

งานนโยบายและแผน

นางสาว หวานใจ โพธิโกฏิ
นางสาว หวานใจ โพธิโกฏิ

งานส่งเสริมงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

นางสาว นุจิรา ไชยโคตร
นางสาว นุจิรา ไชยโคตร

งานบุคคล

นางสาว ยุพันภัทร มั่นคง
นางสาว ยุพันภัทร มั่นคง

นักวิชาการพัสดุ

นางสาว กิตติวรา จันทรุกขา
นางสาว กิตติวรา จันทรุกขา

งานการเงินและบัญชี

นาย นิกร ทองไห้
นาย นิกร ทองไห้

งานอาคารและยานพาหนะ

นาย ประทิน กุลทะโสม
นาย ประทิน กุลทะโสม

งานอาคารและยานพาหนะ