หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต (ศป.บ.) หลักสูตร 4 ปี ระดับปริญญาตรี

Digital Art and Design (ดิจิทัลอาร์ตและการออกแบบ)

กลุ่มวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์

ออกแบบผลิตภัณฑ์

ศึกษาศิลปหัตถกรรมพื้นถิ่น ศึกษาหลักการการออกแบบเพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย และผลิตภัณฑ์เพื่อคนทั้งมวล (Universal Design) หลักการการออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตศิลป์ (E-san Smart Innovation) เมื่อจบการศึกษาสามารถเป็น นักออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Designer) ผู้ประกอบการ รับราชการ เป็นต้น

กลุ่มวิชาออกแบบนิเทศศิลป์

ออกแบบนิเทศศิลป์

ศึกษาศิลปหัตถกรรมพื้นถิ่น ศึกษาหลักการการออกแบบนิเทศศิลป์ร่วมสมัย และผลิตภัณฑ์เพื่อคนทั้งมวล (Universal Design) หลักการการออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตศิลป์ (E-san Smart Innovation) เมื่อจบการศึกษาสามารถเป็น นักออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Designer) ผู้ประกอบการ รับราชการ เป็นต้น

กลุ่มวิชาออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น

ออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น

ศึกษาศิลปหัตถกรรมพื้นถิ่น ศึกษาหลักการการออกแบบเพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย และผลิตภัณฑ์เพื่อคนทั้งมวล (Universal Design) หลักการการออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตศิลป์ (E-san Smart Innovation) เมื่อจบการศึกษาสามารถเป็น นักออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Designer) ผู้ประกอบการ รับราชการ เป็นต้น

เอกสารหลักสูตรดิจิทัลอาร์ตและการออกแบบ

ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต (สถ.บ.) หลักสูตร 5 ปี

หลักสูตรสถาปัตยกรรมหลัก

ศึกษาสถาปัตยกรรมหลักองค์รวม สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นอีสาน (Vernacular Architecture) สถาปัตยกรรมไทย (Thai Architecture) สถาปัตยกรรมสีเขียว (Green Architecture) การออกแบบผังเมือง (Urban Design) ภูมิสถาปัตยกรรม (Landscape Architecture) การออกแบบภายใน (Interior Design) การออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อคนทั้งมวล (Universal Design) เมื่อจบการศึกษาสามารถเป็น สถาปนิก ผู้ควบคุมงาน รับราชการ เป็นต้น

เอกสารหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์