ทัศนศึกษา ณ เวียดนาม

  • ศึกษาดูงานที่

    ประเทศเวียดนาม

  • เมื่อวันที่

    21-24 กุมภาพันธ์

  • มหาวิทยาลัย Donga