Activities

โครงการสีน้ำจากธรรมชาติ

ทัศนศึกษา ณ เวียดนาม

โครงการสีน้ำจากธรรมชาติ

โครงการสีน้ำจากธรรมชาติ เป็นโครงการเพื่อบูรณาการเรียนการสอนในรายวิชา เครื่องปั้นดินเผาขั้นพื้นฐาน, รายวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ 1, รายวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ 3 และ รายวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ ชั้นปี 2 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของน้องๆนักศึกษา เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมกับสังคมคนหมู่มาก วันที่ 3-4 กันยายน 2563 ณ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
รายละเอียดเพิ่มเติม

ทัศนศึกษา ณ เวียดนาม

  • ศึกษาดูงานที่

    ประเทศเวียดนาม

  • เมื่อวันที่

    21-24 กุมภาพันธ์

  • มหาวิทยาลัย Donga

รายละเอียดเพิ่มเติม