Scroll
ลงทะเบียนเข้าร่วมค่ายเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565
อาจารย์สาขาสิ่งทอและแฟชั่น เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมเสวนาวิชาการ Internationnal Festival of Gold Embroidery and Gold Jewelry

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ คณะศิลปประยุกต์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

APA UBU

ประชาสัมพันธ์

โดยบุคลากรสายวิชาการ

งานวิจัย บริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
และผลงานสร้างสรรค์